Civitas Christiana

images

Istota, cele i zadania Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

            Stowarzyszenia „Civitas Christiana” powstało 28 maja 1993 roku w wyniku krytycznej autorefleksji ówczesnego Stowarzyszenia „PAX” nad swoją historią i jako odpowiedzi na nową rzeczywistość, zapoczątkowaną pontyfikatem Jana Pawła II w 1978 roku, powstaniem „Solidarności” w 1980 roku i przemianami w roku 1989.

Cztery lata później tj. w 1997 roku Dekretem Konferencji Episkopatu Polski Stowarzyszenie otrzymało status stowarzyszenia katolickiego. Odtąd Stowarzyszenie jest organizacją katolicką, choć nie kościelną, jak to jest w przypadku różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich, działających wewnątrz Kościoła. Stowarzyszenie jest organizacją ogólnopolską, pragnącą współkształtować polską rzeczywistość w duchu Nauki Społecznej Kościoła, przygotowując katolików świeckich do służby

Stefan_Wyszyński

Kościołowi i Narodowi. Swoją misję wypełnia w trzech podstawowych warstwach swego angażowania, to jest w sferze właściwej pojętej kulturze, rodziny oraz samorządności. Posiada czternaście Oddziałów Okręgowych i liczne Oddziały Terenowe. Sama nazwa „Civitas Christiana” zaczerpnięta została od świętego Augustyna i oznacza „społeczeństwo chrześcijańskie”.

Stowarzyszenie jest fundatorem ogólnopolskiej nagrody imienia Włodzimierza Pietrzaka, która zrodziła się z troski o poczucie odpowiedzialności za katolicką twórczość kulturalną i intelektualną w naszym kraju w czasach, kiedy mecenat państwowy preferował ateistyczny system wartości.

Zaangażowanie na rzecz rodziny zaowocowało wieloma formami działalności, takimi jak np. doroczne „Sejmiki rodzinne” ale także poradnie rodzinne, kluby rodzin wielodzietnych, gminne dni rodziny, inicjatywy charytatywne i tym podobne.

Działalność samorządowa to przede wszystkim aktywność radnych Stowarzyszenia w samorządach różnych szczebli.

Dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszy się organizowany co roku przez Stowarzyszenie Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, w którym w poszczególnych etapach bierze udział kilka tysięcy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Każdego roku członkowie Stowarzyszenia pielgrzymują do trzech ważnych miejsc – do Grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, na Jasną Górę i do kaliskiego Sanktuarium świętego Józefa.

Stowarzyszenie posiada swój Instytut Wydawniczy „PAX”, który kiedyś był jedyną katolicką oficyną wydawniczą. Stowarzyszenie wydaje też dwumiesięcznik „Społeczeństwo” oraz miesięcznik „Nasz Głos”.